രാത്രി

Wednesday, September 14, 2005

ഓണാശംസകൾ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട്‌ ഒരിക്കൽക്കൂടി പവിഴമല്ലികളും നെയ്യാംബലുകളും കണ്ണാംതളികളും നാഗലിംഗപുഷ്പങ്ങളും തിരിച്ചുവരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ.

3 Comments:

 • ഓണാശംസകൾ പ്രിയ രാത്രി!!!

  By Blogger കലേഷ്‌ കുമാര്‍, at 6:42 PM  

 • നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് തുമ്പപ്പൂക്കളും മുക്കുറ്റിപ്പൂക്കളും മാവേലിയും തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ രാത്രിഞ്ചരൻ എന്ന സുഹൃത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഓണാശംസകൾ :)

  By Blogger സു | Su, at 6:50 PM  

 • kalesh,Su,
  nandi:)

  By Anonymous rathri, at 2:09 PM  

Post a Comment

<< Home