രാത്രി

Wednesday, September 14, 2005

ഓണാശംസകൾ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട്‌ ഒരിക്കൽക്കൂടി പവിഴമല്ലികളും നെയ്യാംബലുകളും കണ്ണാംതളികളും നാഗലിംഗപുഷ്പങ്ങളും തിരിച്ചുവരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ.